Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne fortrolighedsvejledning er skrevet til brugerne af denne hjemmeside dagenshoroskoper.com og af det indhold, der er tilgængeligt på den. Denne fortrolighedsvejledning er skrevet af de nuværende ejere af webstedet Dagenshoroskoper (som i resten af denne meddelelse, Data Manager) med henblik på at informere de berørte parter om forvaltningen af de modtagne data.

Da interesserede parter frit kan beslutte, om de vil bruge tjenesten eller ej, er det frivilligt at levere de data, der kræves for at bruge tjenesten, og det er også frivilligt at levere dataene.

1. Dataansvarlig, omfanget af de behandlede data, formålet med databehandlingen

De dataansvarlige er de nuværende ejere af Dagenshoroskoper hjemmeside.

For at få adgang til visse tjenester på hjemmesiden dagenshoroskoper.com er det nødvendigt at kontakte os via e-mail. Under denne proces leverer virksomhedens kunder de data, de finder relevante, som administreres af dataadministratoren.

Når du besøger vores hjemmeside, arkiveres også data som IP-adresse (din computers netværksadresse på internettet), datoen for besøget, de besøgte sider og andre tekniske oplysninger. Alt dette sker anonymt, hvilket betyder, at det ikke kan knyttes til din identitet nu eller i fremtiden. Vi analyserer ikke dataene, de bruges kun til statistiske formål. Efter den statistiske analyse - som bruges til at se, hvor mange besøgende vi har, og hvordan vi kan tilbyde en tilstrækkelig hurtig betjening af vores sider - sletter vi dataene.

Hvis du vil vide mere om emnet, kan du bede om yderligere skriftlig information ved at kontakte os via en af de e-mailadresser, der er angivet nedenfor i meddelelsen. Vi vil helt sikkert svare på din anmodning.

2. Metoder og varighed af datahåndtering

Dataene gemmes i den dataansvarliges eget IT-system, enten på egne eller lejede servere. Derudover kan dataene midlertidigt uploades til den dataansvarliges andre computere.

Databehandlingen starter med brugerens registrering og slutter med sletningen af brugerens profil, men lovgivningen tillader os at behandle nogle data i en længere periode (f.eks. faktureringsoplysninger relateret til selvangivelser).

Behandlingen af besøgsdata varer så længe som behandlingen af arkivfilerne, der opbevares i maksimalt et år.

3. Beskyttelse af personlige data

For at undgå uautoriseret brug og ukorrekt behandling af de behandlede personoplysninger bruger Data Manager omfattende tekniske og operationelle sikkerhedsforanstaltninger. Vi overvåger løbende vores sikkerhedsmetoder og udvikler dem i takt med den teknologiske udvikling.

4. Adgang til dine egne data

Interesserede parter kan til enhver tid se deres data i deres helhed ved hjælp af funktionen "brugerprofil" på hjemmesiden, hvor de kan se, ændre eller slette alle deres data. Hvis de af en eller anden grund ikke kan få adgang til dette, kan de skrive til e-mailadressen dagligahoroskop@gmail.com eller anmode om oplysninger ved at bruge en af de kontaktoplysninger, der er angivet af den dataansvarlige.

5. dataoverførsel, yderligere modtagere

Vi sender ikke de berørte parters data til tredjeparter, hverken inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Vi er dog forpligtet til at sende visse finansielle data til NAV i henhold til skattelovgivningen.

6. Automatisk beslutningstagning

Vores system opretter ikke en profil baseret på den pågældende persons besøgsdata, og det giver heller ikke tilbud eller rabatter.

7. Dine rettigheder og muligheder

Du kan indgive en klage - som vi vil besvare så hurtigt som muligt - om ethvert aspekt af databehandling ved at sende din klage til databeskyttelsesrådgiveren (officiel: Richard Seres-Nagy; e-mailadresse: dagligahoroskop@gmail.com). Hvis du ønsker at dele din bekymring med andre, kan du kontakte databeskyttelsesmyndigheden i dit land inden for Den Europæiske Union.

Politik for beskyttelse af personlige data

Ejerne af Daily Horoscopes-webstedet er fast besluttet på at administrere borgernes klientdata, desuden besøgende, medarbejdere og kunder på dailyhoroscopes.com-webstedet til de højest mulige standarder og i henhold til kravene i GDPR. Vi arbejder på at nå dette mål både som dataadministratorer og databehandlere.

I løbet af vores arbejde sikrer vi databeskyttelse, der svarer til det højest mulige tekniske niveau. For at opnå dette sikrer vi vores aktiviteter til håndtering og analyse af data med regelmæssigt reviderede processer, der udvikles og drives, så de står i forhold til de involverede risici. Den indbyggede databeskyttelse i vores processer og vores interne politikker sikrer sammen, at vores medarbejdere og partnere handler med bevidsthed om og respekt for kravene til privatlivets fred.

Vi garanterer den interesserede part muligheden for at udøve retten til at anmode om oplysninger og til at udøve retten til at rette og begrænse de data, der behandles af os i overensstemmelse med loven om gennemsigtige aktiviteter. De interesserede parter kan anmode om sletning af deres data og kan udøve deres ret til at gøre indsigelse. Hvis du anmoder om det, giver vi dig mulighed for dataportabilitet. Under vores håndtering af data og vores databehandling for vores partnere har vi altid det rette juridiske grundlag, og vi handler i overensstemmelse med databehandlingens mål og tidsfrister.

Vi fører en opdateret fortegnelse over vores databehandling. Hvis det er nødvendigt, foretager vi en risikovurdering, før vi begynder at behandle dataene. Vi vælger den bedst mulige proces baseret på denne for at minimere de risici, der kan opstå på grund af antallet af involverede parter og typen af data, der behandles.

For at få mere detaljerede oplysninger om aktiviteterne i forbindelse med databeskyttelse for ejerskabet af Daily Horoscopes hjemmeside og for at få kontaktoplysningerne på databeskyttelsesrådgiveren, besøg venligst vores hjemmeside: www.dagenshoroskoper.com.

Juridiske oplysninger

Dailyhoroscope.com informerer dig om, at et besøg på deres hjemmeside samtidig indebærer accept af følgende betingelser:

Alt indhold, der kan findes på webstedet, tilhører operatøren. Den eneste person, der er autoriseret til at udøve de relaterede rettigheder, er ejeren af dagenshoroskoper.com.

Indhold, der stammer fra partnere, er juridisk set operatørens ejendom fra det øjeblik, det offentliggøres på webstedet.

Dagenshoroskoper.com er ikke ansvarlig for indhold, der er oprettet, videresendt eller gjort tilgængeligt af en tredjepart, der er tilknyttet dagenshoroskoper.com's websteder, eller dem, der linker til dette indhold.

Rettighederne og vederlaget for det indhold, der vises på webstedet, træffes efter operatørens individuelle beslutning, og dette inkluderer artikler, meninger, materialer osv., som ikke kan bruges uden operatørens forudgående skriftlige tilladelse. Det er kun muligt for dig at gemme dele af hjemmesiden på en hardware eller udskrive dem til eget brug, og selvom du gør det, garanterer det ikke, at du er autoriseret til at bruge dem, sprede dem, kopiere dem, gemme dem i en database, gøre dem tilgængelige for download eller gøre indholdet kommercielt tilgængeligt.

Vi påtager os intet ansvar for de individuelle reklamemetoder, der anvendes af vores partnere. Hvis en bestemt partner overtræder de online etiske regler, kan operatøren slette denne partner uden varsel.

Med hensyn til bestemt indhold er der mulighed for at advare tredjeparter ad elektronisk vej (e-mail).

Hvis du ønsker at placere et link (hyperlink) til hjemmesiden (eller dele af den) på din egen eller en anden hjemmeside, kan du kun gøre det inden for rammerne af partnerskabet.

I tilfælde af overtrædelse af loven om hyperlinks er operatøren berettiget til straks at fjerne hyperlinket til hjemmesiden og kræve erstatning for den skade, der er forårsaget af lovovertrædelsen.

Du har derfor ikke ret til at modtage juridiske meddelelser og datapolitikker fra det downloadede websted. I tilfælde af overtrædelse af disse betingelser kan operatøren kræve ophør af de krænkende handlinger og kan kræve erstatning for skaden.

Uofficiel anmodning til alle vores kære besøgende:

De materialer, der uundgåeligt bruges til at skabe, udvikle eller opdatere webstedet, er en hyldest til deres skaberes talenter. Vi har forsøgt at bruge dem korrekt og uden at fornærme nogen, men hvis vi ikke gør det, eller hvis nogen af vores besøgende mener at se deres eget arbejde på vores side og klager over offentliggørelsen eller over manglen på kilde, beder vi jer om at kontakte os i fortrolighed først, så vi kan nå frem til et kompromis og undgå store og trættende konflikter.

Vores kære læser! Horoskoperne på hjemmesiden dailyhoroscopes.com er tabloidhoroskoper, og de er kun skrevet til underholdningsformål og har derfor ingen indikation af virkeligheden. De er ikke personlige horoskoper, og de er heller ikke udarbejdet af en astronom. Tag venligst alt dette i betragtning.

Mange tak for hjælpen!

Privacy Notice

This privacy guide is written for the users of this website dagenshoroskoper.com and of the contents that are available on it. This privacy guide was written by the prevailing owners of the website Dagenshoroskoper (as for the rest of this notice, the Data Manager) with the purpose to inform the concerned parties about the management of the received data.

Given that the concerned parties can make free decision of whether to use the service or not, providing the sufficient data for its use is voluntary, and so is the act of supplying the data.

1., The Data Manager, the range of the managed data, the purpose of the data management

The Data Managers are the prevailing owners of the website Dagenshoroskoper.

For the access of certain services of the website dagenshoroskoper.com, it is required that you contact us by e-mail. During this process, the clients of the company provide the data they find relevant, which are handled by the Data Manager.

When visiting our website, the data - such as the IP address (the network address of your computer on the internet), the date of the visit, the pages visited and other technical information are archived as well. This all happens anonymously, which means it can't be associated with your identity now or in the future. We don't analyze the data, they are serving merely statistical purposes. After statistical analysis - which is used so we can see how many visitors we have, and how we can provide the sufficiently fast operating of our pages - we delete the data.

If you would like to know more about the topic, you can ask for further written information by contacting us though one of the e-mails listed below the Notice. We will surely reply to your request.

2., The methods and duration of Data Management

The data are stored on the Data Manager's own IT system, either on own or rented servers. Beside this, the data can temporarily be uploaded onto the Data Manager's other computers too.

The duration of the Data Management starts with the user's registration, and ends with the cancellation of the user's profile, although, according to the legislation, we can handle certain data for longer (such as billing information, regarding to the tax bills).

The management of the data about visits lasts for the time of the processing of the archive files, which are stored for a maximum of one year.

3., The protection of data

To avoid the unauthorized usage and the connecting mistreatment of the handled personal data, the Data Manager uses extensive technical and operational safety measures. We are continuously checking our security methods, and develop it in accordance with the technological development.

4., Access to your own data

The parties concerned can view their data completely at any time using the "user profile" function of the website, where they can see, modify or delete all of their data. If - for some reason - they can't get access to this, they can write to the e-mail address dagligahoroskop@gmail.com, or ask for information using any of the contact of the Data Manager.

5., Data transmission, additional recipients

We do not send the data of the parties concerned to third parties either in the European Economic Community or outside of it. We do have to send certain financial data to the NAV as required by the tax laws.

6., Automatic decision-making

Our system does not create a profile out of the concerned party's data of visit, nor does it make offers or define discounts.

7., Your rights and advocacy

You can file a complaint - to which we will reply as soon as possible - concerning any elements of the data management by sending your complaint to the Data Manager (officer: Richard Seres-Nagy; e-mail address: dagligahoroskop@gmail.com). If you aim to signal your problem to others too, you can contact the Data Protection Authority of your country, inside the European Union.

Data protection policy

The owners of the website Dagenshoroskoper are determined in handling the client data of the citizens, furthermore the visitors, workers and clients of the site dagenshoroskoper.com by the highest possible standards and as required by the GDPR. We are working on achieving this goal both as data managers and data processor.

During our work, we ensure data protection that is matching the highest possible technical levels. To achieve this, we ensure our activities of handling and analyzing data with regularly revised processes that are developed and operated to be proportionate to the risks involved. The data protection that is built into our processes and our internal policies together guarantee that our workers and partners act consciously and by respecting the privacy requirements.

We ensure the concerned party the possibility to practice the right of asking for information and the enforcement of the right to correct and limit the data that is handled by us according to the law of transparent operation. The parties concerned can ask for the deletion of their data, and can exercise their right of protest. In case you request it, we provide you the possibility of Data Portability. During our handling of the data and our data processing activity for our partners, we always have the appropriate legal basis, and we act according to the data handling goals and deadlines.

We keep an up-to-date record of our data handling. If needed, we make risk assessment before starting to handle the data. We choose the best possible process based on this in order to lower the risks that could come from the number of the parties concerned and the type of handled data.

To get more detailed information about the activities in connection with data protection activities of the ownership of the website Dagenshoroskoper, and to get the contact information of the Data Protection Officer please visit our website: www.dagenshoroskoper.com.

Legal notice

The dagenshoroskoper.com is informing you that visiting its website means the acceptation of the following conditions at the same time:

All content that can be found on the website is the property of the operator. The only one who's authorized to exercise the related rights is the owner of the dagenshoroskoper.com.

The contents that are from partners are legally the property of the operator from the time of their publishing on the website.

The dagenshoroskoper.com is not responsible for contents created, forwarded or made available by a third party that are connected with the websites of dagenshoroskoper.com, or those that link to these contents.

The entitlement and remuneration of the content shown on the website is done according to the individual decision of the operator, and this includes the articles, opinions, materials, etc., that can't be used without the operator's preliminary written permission. Saving parts of the website on a hardware or printing them is only possible for you for your own use, and even doing so does not guarantee you the permission to use them, spread them, copy them, store them in a database, make them available to download or make the content commercially available.

We do not take responsibility for the individual advertising methods set up by our partners. If a certain partner breaks the online ethical codex, the operator can delete that partner without a warning.

In the case of certain contents, there is a possibility to draw the attention of third people by an electronic way (e-mail).

If you'd like to place a link (hyperlink) to the website (or any elements of it) on your own website or some other website, you can only do that within the framework of partner work.

In case of the violation of the laws on hyperlinks, the operator will have the right to immediately remove the hyperlink to the website, and demand compensation for the damage that was caused by the offending of the law.

Thus, you are not entitled to acquire the legal notices and data policies from the downloaded website. In case of offending these conditions, the operator can demand the abandonment of the offending acts and can demand compensation for the damage.

Unofficial request for all our dear visitors:

The materials that are inevitably used in the making, developing or refreshing of the website are praising the talents of their creators. We tried to use these properly and without offending any lays, but in case we failed to do so, or if any of our visitors believes he/she sees his/her own work on our page and complains about it being published, or about the lack of source, please first contact us with confidence, in order to reach a compromise and avoid greater and tiring conflicts.

Our dear reader! The horoscopes found on the website dagenshoroskoper.com are tabloid horoscopes, and they are only written for entertainment purposes, thus have no indication of reality. They are not personalized horoscopes, and nor were they assembled by an astronomist. Please take this all into consideration.

Thank you!